1. Zarys Programu

Nabór wniosków do programu priorytetowego Czyste Powietrze ruszył 19 września 2019 r. Przez 10 lat na realizację programu zostanie przeznaczone 103 mld złotych.

Beneficjentami programu mogą zostać właściciele domów jednorodzinnych, osoby fizyczne. Program skupia się na wymianie kotłów opalanych paliwem stałym i termomodernizacji budynków. Działania te mają przyczynić się do niwelowania tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych podczas ogrzewania budynków.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotowane mogą być prace, które zostały rozpoczęte do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (ale nie wcześniej niż 1.01.2018r.), jednak całość przedsięwzięcia nie może zakończyć się przed dniem złożenia wniosku.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł. W zależności od dochodów w gospodarstwie domowym dotacja może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych. Na pozostałą część, a także koszty przekraczające poziom kwalifikowany, może zostać udzielona pożyczka na preferencyjnych warunkach.

Wymieniane źródła ciepła muszą spełniać wymagania ekoprojektu (Ecodesign) lub odpowiedniej klasy energetycznej, a modernizowane przegrody i stolarka muszą osiągnąć wartości określone w Wymaganiach Technicznych obowiązujących od 31.12.2020r. (WT2021).

2. Możliwość uzyskania dofinansowania

Program zakłada dofinansowania zarówno dla budynków istniejących, jak i będących w trakcie budowy, jednak w innym zakresie. Różnice w możliwości uzyskania dofinansowania występują również w zależności od posiadanego obecnie źródła ciepła oraz roku wydania pozwolenia na budowę.

Sprawdź w tabeli do takiej kategorii kwalifikuje się Twój budynek:

Rodzaj przedsięwzięciaPozwolenie na budowę wydane do 15.12.2002r.Pozwolenie na budowę wydane do 15.12.2002r.Budynek nowo budowany*
Źródło ciepła niespełniające wymagań programuŹródło ciepła spełniające wymagania programuŹródło ciepła niespełniające wymagań programuŹródło ciepła spełniające wymagania programu
Wymiana źródła ciepła na spełniające warunki programu wraz z przyłączamiXXX
Docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego lub pomieszczeń nieogrzewanychXXX
Wymiana stolarki zewnętrznejXXX
Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowejXXX
Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztówXXXXX
Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłaXXX

* warunkiem przystąpienia do programu jest spełnianie przez przegrody budynku nowo budowanego norm izolacyjności określonych w Warunkach Technicznych obowiązujących od 31.12.2020 r.

Jako istniejące źródło ciepła spełniające wymagania programu kwalifikuje się:

– kocioł gazowy kondensacyjny, co najmniej klasy A,

– kocioł węglowy V klasy.

Źródło ciepła niespełniające wymagań programu opalane jest paliwem stałym. Warunkiem podstawowym wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu jest chęć jego wymiany.

UWAGA! Jeśli nie posiadasz w budynku źródła ciepła opalanego paliwem stałym, ale twój kocioł nie spełnia wymagań, np. kocioł gazowy starego typu, niekondensacyjny – aby móc wnioskować o dofinansowanie do innych prac, musisz najpierw we własnym zakresie wymienić źródło ciepła na spełniające wymagania programu.

3. Koszty kwalifikowane

Regulamin programu zakłada maksymalne koszty kwalifikowane dla poszczególnych prac:

Nazwa elementu przedsięwzięciaJednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięciaszt.do 1000 zł
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu)
wraz z dociepleniem
szt.do 1000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepłaszt.do 1000 zł
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicznaszt.do 500 zł
docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrodydo 150 zł
wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnychm2 powierzchni przegrodydo 700 zł
wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowychm2 powierzchni przegrodydo 2000 zł
węzeł cieplnydo 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalindo 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalindo 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznegodo 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olejdo 15 000 zł
pompy ciepła powietrznedo 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodydo 45 000 zł
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowejdo 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłado 10 000 zł
kolektory słonecznedo 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna**do 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (***)do 5 000 zł
przyłącze cieplne (***)do 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (****)do 8 000 zł

(***) tylko w przypadku podłączenia nowego źródła

(****) z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

4. Kryteria dochodowe

Intensywność dofinansowania w formie dotacji określana jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Od 1 stycznia 2019 roku inne kryteria dotyczą osób, które oprócz dofinansowania z programu Czyste Powietrze, mają również możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, natomiast dla osób, które nie są podatnikami, kryteria intensywności dofinansowania nie zmieniły się.

Tabela intensywności dla płatników podatku dochodowego:
GrupaKwota miesięcznego dochodu na osobę w PLNDotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801 - 1 000do 67%do 33%do 100%
IV1 001 - 1 200do 55%do 45%do 100%
V1 201 - 1 400do 43%do 57%do 100%
VI1 401 - 1 600do 30%do 70%do 100%
VIIpowyżej 1 600Roczny dochód wnioskodawcy
do 85 528do 18 %do 82 %do 100 %
od 85 529 do 125 528do 15 %do 85 %
powyżej 125 5280 %do 100 %
Tabela intensywności dofinansowania dla osób nieopodatkowanych (dotyczy również właścicieli domów nowo budowanych, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej):
GrupaKwota miesięcznego dochodu na osobę w PLNDotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801 - 1 000do 70%do 30%do 100%
IV1 001 - 1 200do 60%do 40%do 100%
V1 201 - 1 400do 50%do 50%do 100%
VI1 401 - 1 600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1 600do 30%*do 70%do 100%

5. Po co audyt energetyczny?

Przed realizacją przedsięwzięć warto wykonać audyt energetyczny budynku, ponieważ:

 • precyzyjnie określa potrzeby energetyczne budynku;
 • zapobiega niedowymiarowaniu i przewymiarowaniu mocy kotła;
 • wskazuje realne koszty eksploatacyjne po przejściu na inny rodzaj energii oraz oszczędności wynikające z przeprowadzonej termomodernizacji budynku lub modernizacji instalacji wewnętrznej;
 • wykazuje, które prace termomodernizacyjne będą optymalne energetycznie i opłacalne ekonomicznie;
 • określa wymaganą grubość ocieplenia, tak aby spełnić warunki programu (WT2021). Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy w budynku występuje kilka typów przegrody jednego rodzaju – niekoniecznie wszystkie trzeba będzie ocieplać tym samym materiałem o identycznej grubości;
 • zawiera szacunkowe koszty wykonania prac termomodernizacyjnych oraz wymiany źródła ciepła.

Audyt energetyczny jest kosztem kwalifikowanym, który można ująć we wniosku, a więc należy się dofinansowanie na jego wykonanie.

Zamawiając u nas audyt energetyczny budynku masz gwarancję, że prace termomodernizacyjne będą zaplanowane we właściwy sposób, a kontrola przeprowadzona przez WFOŚiGW przed decyzją o przydzieleniu dofinansowania przebiegnie pomyślnie.

6. 7 Kroków do uzyskania dofinansowania

 1. Zapoznaj się z dokumentami programowymi – sprawdź, do jakiej grupy kwalifikuje się Twój budynek i na jakie prace możesz uzyskać dofinansowanie.
 2. Wykonaj analizę energetyczną budynku lub zleć audyt energetyczny – tak, aby planowane prace spełniały założenia programu.
 3. Skompletuj wymagane dokumenty i wypełnij wniosek – jako załączniki do wniosku musisz dołączyć dokumenty poświadczające dochód za zeszły rok podatkowy wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 4. Oczekuj kontaktu i kontroli WFOŚiGW – nastąpi ona w ciągu 90 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie – od dnia jej podpisania masz 2 lata na zakończenie wszystkich prac ujętych we wniosku.
 6. Wypłata dofinansowania – rozliczenie następuje na podstawie faktur, możliwe jest podzielenie przedsięwzięcia na etapy i wypłata środków po zakończeniu poszczególnych prac.
 7. Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW – do 3 lat po wykonaniu prac odbędzie się wizyta sprawdzająca.

7. Zgłoś się do nas po pomoc

Chcesz wziąć udział w programie, ale nie masz pojęcia od czego zacząć? Czytasz zawiły regulamin programu, ale nie wiesz, czy kwalifikujesz się do dotacji? Zgłoś się do nas! Rozwiążemy każdy, nawet najbardziej zawiły problem.

Nasza kompleksowa usługa polega na wykonaniu audytu energetycznego budynku oraz poprowadzeniu procedury wnioskowania o dofinansowanie.

Doradzimy jak w optymalny sposób skorzystać z dofinansowania i wyliczymy na jaką dotację możesz liczyć na podstawie Twoich dochodów.

Dopilnujemy, aby wniosek był złożony poprawnie. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, tak abyś miał pewność, że bez problemu uzyskasz dotację.

Formularz Kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Temat
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapoznałem się z regulaminem oraz polityką prywataności: (Regulamin oraz polityka prywatności)

Firma

NDE Sp. z o. o. Niezależni Doradcy Energetyczni
Telefon: +48 12-345-4975

Polityka Prywatności

Adres Siedziby

ul. Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Dane do faktury

NDE Sp. z o. o.
ul. Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków
NIP: 676-250-31-51
IDEA BANK 81 1950 0001 2006 5174 2349 0002

Dział Techniczny

mgr inż. Artur Kawa
mgr inż. Tomasz Janta
mgr inż. Anna Czapla
mgr inż. Anna Dudek
tel: +48 736 799 672
email: techniczny@niezaleznienergetyczni.pl

Biuro Obsługi Klienta

Pani Paulina Lipa
tel: +48 736 047 942
email: plipa@niezaleznienergetyczni.pl